Adviesrapport: Jeugdwerkloosheid in Amsterdam Oost

In dit adviesrapport staat de jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren en de huidige aanpak van de Gemeente Amsterdam – en voornamelijk Stadsdeel Oost – centraal. Jongerenorganisatie Asri onderzoekt of de huidige aanpak van de Gemeente Amsterdam voldoende aansluit op hetgeen wat daadwerkelijk bij de allochtone jongeren leeft en waar zij het meest behoefte aan hebben om zodoende de allochtone jeugdwerkloosheid op daadkrachtige en effectieve wijze de kop in te drukken. Het onderzoek borduurt onder andere voort op de rapporten ‘Tegen de Stroom in’ en ‘Elke jongere telt’. Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen uit eerdere rapporten en het huidige beleid aangaande de aanpak van jeugdwerkloosheid wordt dit complexe vraagstuk onderzocht aan de hand van relaties tussen overheid, ouders en uitzendbureaus enerzijds en jongeren anderzijds.

Op basis van een kwantitatieve (enquête) en kwalitatieve onderzoeksmethode (rondetafelgesprekken) is geprobeerd deze relaties te onderzoeken. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren verschillen in hun opvatting met betrekking tot het volgen van een opleiding en het betreden van de arbeidsmarkt. Enerzijds hebben jongeren het vertrouwen in de arbeidsmarkt verloren en vinden zij dat het daadwerkelijk probleem – selectie op basis van afkomst, eerdere ervaringen en vooroordelen – niet daadkrachtig wordt opgepakt door de overheid. Naar aanleiding hiervan geven zij aan ook geen behoefte te hebben om aanspraak te maken op de geboden hulp. Anderzijds is er de groep die gemotiveerd is om van een toegevoegde waarde te zijn voor de samenleving. Deze groep is ambitieus en geeft aan opleidingen te willen volgen en met de juiste kwalificaties aan de bak te gaan.

Steun en motivatie vanuit de familiale kring is voor beide groepen aanwezig, maar blijkt weinig effect te hebben op het gedrag van jongeren met betrekking tot jeugdwerkloosheid. Jongeren volgen desondanks een vervolgopleiding indien ze niet aangemoedigd worden door familie. Ook aanmoediging van ouderen in geval van jongeren die het vertrouwen hebben verloren in de arbeidsmarkt sorteert weinig effect. Daarnaast is een prettige relatie tussen het uitzendbureau en de jongeren ver te zoeken. Voor de meeste jongeren is het ingeschreven staan bij een uitzendbureau een stap te ver en maatregelen om het tij te keren, hebben hun vruchten nog niet afgeworpen. Dit verklaart mogelijk waarom de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van (allochtone) jongeren vrijwel gelijk zijn gebleven.

Ter aanbeveling voor de aanpak van allochtone jeugdwerkloosheid staat Asri ‘self-empowerment’ en het verbeteren van de voorwaarden voor ontplooiing van jongeren voor in de vorm van ‘Community Development’. Daarnaast strekt het zeer tot de aanbeveling van Asri om rolmodellen en stagejagers in te zetten. Het doel daarbij is jongeren perspectief bieden.